Wat doet de ouderraad?
 
Iedere ouder/verzorger, die een kind op school heeft, is in principe automatisch lid van de oudervereniging. Het bestuur van de oudervereniging heet in de volksmond "de ouderraad". De OR bestaat uit een groep enthousiaste ouders, die de schakel vormt tussen de ouders en de school. De werkzaamheden van de OR dragen bij tot een optimaal functioneren van de school. De OR organiseert activiteiten op school en ondersteunt het onderwijzend personeel. Aan het begin van ieder schooljaar worden kleine werkgroepen gevormd. Een werkgroep kan bestaan uit enkele leden van de OR en eventueel enkele leden van het schoolteam.

Bij de uitvoer van de activiteiten vraagt de OR hulp van ouders, zonder deze extra hulp kunnen veel activiteiten anders niet uitgevoerd worden. In de loop van het schooljaar vraagt de ouderraad een vrijwillige bijdrage van de ouders voor het bekostigen van een aantal activiteiten op school die door de ouderraad georganiseerd worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het Sinterklaasfeest, Kerstmis, Carnaval, Pasen en het Eindejaarsfeest. Deze activiteiten behoren niet direct tot het onderwijs, maar zijn wel belangrijk voor de sfeer en samenhorigheid op school. Alle leerlingen doen mee aan de activiteiten van onze school. We sluiten geen leerlingen uit omdat hun ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen of willen betalen. Dat mogen we niet, maar dat willen we ook niet. De hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage wordt jaarlijks vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering en wordt geïnd middels automatische incasso. Daarnaast ontvangt de ouderraad inkomsten uit acties en sponsoring vormen zoals bijvoorbeeld het inzamelen van frituurvet en bestellen via Sponsorkliks. Er wordt naar gestreefd om tenminste één vertegenwoordiger per groep in de OR zitting te laten nemen. De OR is altijd op zoek naar nieuwe leden. Lijkt het u ook iets om op deze wijze een actieve en positieve bijdrage te kunnen leveren aan het schoolklimaat. Dan kunt u zich altijd aanmelden. Neem daarvoor contact op met de Ouderraad; de contactgegevens vindt u op de websites van de scholen.

Samenwerking ouderraden
De ouderraden van de cluster HIN scholen overleggen ook gezamenlijk op welke wijze ze de fusering van de drie scholen kunnen ondersteunen. Daarnaast zoeken zij verbinding met elkaar in het organiseren van gezamenlijke HIN-activiteiten voor de leerlingen.


Wie zitten er in de ouderraad? 
 

Nicole Kruijtzer-Wijnands ,  voorzitter
Rianne Corstjens,  secretaris

Ellen Snijkers
Marianne  Coolen,  penningmeester  

Kelly Weegels
Yvonne Corstjens

Miranda Schroijen
Resie Koninkx