De Stichting Primair Onderwijs Leudal en Thornerkwartier (SPOLT) heeft een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) ingesteld voor alle 14 basisscholen én 1 SBO school (Op de Tump in Heel), die onder haar beheer functioneert.
De GMR is samengesteld uit 5 ouders en 5 personeelsleden die op grond van hun deskundigheid gekozen zijn. Zij hoeven niet persé lid van één van de MR-en te zijn, maar moeten wel door de MR-en worden voorgedragen.
De GMR behandelt uitsluitend aangelegenheden die van gemeenschappelijk belang zijn voor de aangesloten scholen.
De GMR bevordert naar vermogen openheid, openbaarheid en onderling overleg in de scholen.
Over belangrijke bovenschoolse besluiten van het bestuur heeft de GMR een advies- of instemmingsrecht. Dit is vastgelegd in het GMR-reglement.
Wilt u op de hoogte blijven van de werkzaamheden van de GMR? Op de website staan de jaarverslagen en de notulen van de vergaderingen. http://www.spolt.nl/page/162/GMR