Contact met de school                                                                                                                             

Wij stellen het op prijs dat er regelmatig contact is tussen ouders en leerkrachten.
Je kunt ook terecht bij de directeur voor een gesprek, maak wel s.v.p. vooraf een afspraak.
Wij organiseren in het begin van het schooljaar kennismakingsavonden (zie jaar-kalender). Tijdens deze avonden wordt u geïnformeerd over alle zaken die de groep betreffen waarin uw kind geplaatst is.
In november en maart worden de ouders uitgenodigd naar aanleiding van de resultaten van het 1e en 2e trimester.

In groep 1 en groep 2 worden oudergesprekken gehouden in december en op het eind van het schooljaar.
 De ouderraad                                                                                                                                             

De Ouderraad van onze school is het bestuur van de Oudervereniging en stelt zich ten doel de samenwerking tussen ouders en school te bevorderen. Alle ouders zijn lid van de Oudervereniging en worden eenmaal per jaar uitgenodigd voor een algemene ledenvergadering.

De Ouderraad heeft tot taak de betrokkenheid van de ouders met de school te bevorderen, dit noemen we ouderparticipatie. Er wordt naar gestreefd om tenminste één vertegenwoordiger per groep in de Ouderraad zitting te laten nemen. De leden van de Ouderraad hebben een zittingsperiode van vier jaar. Na afloop hiervan kunnen ze aftreden of zich herkiesbaar stellen voor een nieuwe periode van vier jaar.
De Ouderraad van onze school vergadert 1 keer per 6 weken over alle zaken die met onderwijs, kinderen en ouders te maken hebben.
De leden van de Ouderraad helpen actief mee op school en bieden hulp bij de organisatie van vele schoolse en buitenschoolse activiteiten in samenwerking met andere ouders.

Ieder schooljaar vraagt de Oudervereniging van u een ouderbijdrage, in de eerst volgende algemene vergadering wordt dit bedrag vastgesteld. Hoewel de ouderbijdrage niet verplicht is, betalen vrijwel alle ouders deze bijdrage: immers dit geld wordt besteed aan activiteiten voor alle kinderen.