Tussenschoolse Opvang (TSO)

De registratie, administratie en declaratie van de Overblijf (TSO) doet de school met behulp van TSO-ASSISTENT, een online systeem. Na eenmalige inschrijving kunt u 24 uur per dag uw kind voor de TSO aanmelden (en net zo makkelijk weer afmelden).

Door het systeem hebben de overblijfkrachten zicht op belangrijke informatie als allergieën, medicatie en telefoonnummers waaronder u bereikbaar bent als nodig. De betalingen verlopen uitsluitend via de bank, zodat kinderen niet met contant geld naar school hoeven.

Zodra u geregistreerd bent als ouder, kunt u TSO-ASSISTENT gebruiken. Bent u ingelogd dan vindt u de regels en afspraken omtrent de Overblijf.

Om te registreren heeft u het BRINnummer van de school nodig en een registratiecode. Deze heeft u inmiddels ontvangen, of kunt u opvragen op school. In de laatste fase van de registratie maakt u zelf de inloggegevens naar eigen keuze aan. Zodra u deze inloggegevens opslaat door te klikken op DOORGAAN, bent u onmiddellijk ingelogd en kunt u de overblijf ook daadwerkelijk reserveren. 

Beschikt u niet over een computer of tablet met internet, dan kunt u op school gebruik maken van een computer om uw kind aan te melden voor het overblijven. U kunt bij de coördinator terecht voor nadere uitleg. 

 

Overblijven op School                                                                                      

 

Van 12.00u tot 13:00u kunnen kinderen overblijven op school. Overblijven is alleen mogelijk op de dagen, dat uw kind ook 's middags naar school komt.

Via een roulatiesysteem zijn om toerbeurt ouders aanwezig om er op toe te zien, dat de kinderen hun zelf meegebracht lunchpakket opeten en zich kunnen ontspannen in de resterende pauze. Speciaal voor het overblijven is op school spelmateriaal aanwezig.

Het overblijven kost € 2,00 per kind per keer. De juiste regeling (telkens vastgesteld voor de periode van één jaar) wordt via de overblijfcommissie bekend gemaakt. 

Directeur en team, ouderraad en overblijfkrachten hechten veel waarde aan een goede overblijfregeling, waarin duidelijke afspraken zijn gemaakt over administratie, verantwoordelijkheden en organisatie . Deze afspraken zijn de basis voor een veilige en prettige manier van overblijven voor de kinderen.

Raad van Toezicht en overblijfcommissie van basisschool St. Lambertus besteden hun uiterste zorg aan uw kinderen. Deelname aan de tussenschoolse opvang geschiedt echter, conform het in het Nederlandse Recht bepaalde, op eigen verantwoording van de ouders. Alle activiteiten vallen onder verantwoordelijkheid van de Stichting Primair Onderwijs Leudal en Thornerkwartier, welke rechtspersoon is inzake Basisschool St. Lambertus.

Het overblijven is als volgt gereglementeerd:                                           

 Artikel 1.: Taken van het bevoegd gezag
Het bevoegd gezag stelt de leerlingen in de gelegenheid onder toezicht de middag-pauze in het schoolgebouw en op het terrein van de school door te brengen. 

Het bevoegd gezag draagt zorg voor een verzekering tegen wettelijke aansprakelijk-heid voor diegenen die belast zijn met het toezicht en een ongevallenverzekering voor de kinderen die overblijven. 

Artikel 2.: Taken van de ouderraad (gedelegeerd door schoolbestuur)
De ouderraad is belast met het instellen van een overblijfcoördinator, die samen met de overblijfkrachten de overblijfregeling uitvoert.
De ouderraad neemt de overblijfkrachten aan. De ouders worden via de schoolgids jaarlijks geïnformeerd over de overblijfregeling.

 

Artikel 3.: Taken van de overblijfcoördinator en de overblijfkracht

Overblijfcoördinator:

  • Opstellen van een rooster

  • Bijhouden van de administratie

  • Contact houden met de geledingen

  • Beheer van de financiën en het doen van uitgaven

  • Werven van nieuwe overblijfkrachten

Overblijfkracht:

  • Registratie van aanwezige leerlingen     

  • Begeleiding tijdens het eten

  • Zorgen dat het lokaal netjes blijft

  • Begeleiding tijdens het spelen binnen en buiten

Artikel 4: Kosten

De kosten van het overblijven worden doorberekend aan de ouders van de kinderen die over-blijven. De kosten zijn vastgesteld tijdens een algemene ledenvergadering van de ouder-vereniging.Voorstel tot wijziging van het tarief wordt in een algemene ledenvergadering ingebracht. Ten overstaan van de ouderraad wordt een verantwoording afgelegd door de overblijf-coördinator van de besteding van de overblijfgelden. Het bevoegd gezag heeft, middels de directeur, inzage in de jaarlijkse inkomsten en uitgaven van het overblijven.\

 

Artikel 5.: Bevoegdheden overblijfcoördinator

De overblijfcoördinator is bevoegd:

Tot het doen van aankopen van gebruiksmateriaal tot een bedrag welk verantwoord is en vastgesteld in samenspraak met de overblijfkrachten.

Tot het doen van voorstellen inzake overblijven aan de ouderraad en het team.

Leerlingen, ouders en leerkrachten informeren over het gedrag van de leerlingen, dat een belemmering vormt voor de gewenste uitvoering. De schoolregels worden hierbij in acht genomen.

Een voorstel doen tot het schorsen van een leerling bij de ouderraad op grond van artikel 5 c en op grond van achterstallige betaling.

Artikel 6.:

Dit reglement is goedgekeurd door de oudergeleding van de medezeggenschapsraad en is geldig voor een periode van 4 jaar.

Verzekering                                                                                                            

Tijdens het overblijven ligt de verantwoordelijkheid bij de vaste overblijfkrachten en de eventuele assisterende ouders.

Het schoolbestuur zorgt voor de verzekering van deze ouders. De overblijfkrachten zorgen voor een goede gang van zaken tijdens het overblijven.

Uiteraard is het desondanks van belang dat de kinderen via hun ouders verzekerd zijn. Hoewel we weten dat de meeste van u een WA-verzekering hebben, vinden we het belangrijk juist in dit geval nog even het belang van zo'n verzekering te noemen.

Ook via school is er voor een WA-verzekering en voor een ongevallenverzekering gezorgd.